Incoterm là gì?

INCOTERMS là tập hợp các điều kiện thương mại được sử dụng phổ biến trong các hợp đồng mua  bán hàng hóa quốc tế. Việc  nắm rõ các điều kiện Incoterms trước khi thực hiện việc giao hàng là cực kỳ quan trọng.

EXW (EX Works)

EX Works EXW named place Incoterms® 2010 — Điều khoản giao hàng này áp dụng được cả cho thương mại nội địa và quốc tế.

FCA (Free Carrier)

Free Carrier FCA named place Incoterms® 2010 — Điều khoản giao hàng này có thể sử dụng với bất kỳ phương thức hay các phương thức vận tải nào.

CPT (Carriage Paid To)

Carriage Paid To CPT named place Incoterms® 2010 — Điều khoản giao hàng này có thể sử dụng với bất kỳ phương thức hay các phương thức vận tải nào.

CIP (Carriage & Insurance Paid)

Carriage and Insurance Paid CIP to named place Incoterms® 2010 — Điều khoản giao hàng này có thể sử dụng với bất kỳ phương thức hay các phương thức vận tải nào.

DAT (Delivered at Terminal)

Delivered at Terminal DAT named place Incoterms® 2010 — Điều khoản giao hàng này có thể sử dụng với bất kỳ phương thức hay các phương thức vận tải nào

DAP (Delivered at Place)

Delivered at Place DAP named place Incoterms® 2010 — Điều khoản giao hàng này có thể sử dụng với bất kỳ phương thức hay các phương thức vận tải nào

DDP (Delivered Duty Paid)

Delivered Duty Paid DDP named place of destination Incoterms® 2010 — Điều khoản giao hàng này có thể sử dụng với bất kỳ phương thức hay các phương thức vận tải nào

FAS (Free Alongside Ship)

Free Alongside Ship FAS named port of shipment Incoterms® 2010 — . Người bán giao hàng cạnh mạn tàu được chỉ định.

FOB (Free on Board)

Free On Board FOB named port of shipment Incoterms® 2010 — Có một sự thay đổi lớn về ý nghĩa của điểu khoảng này trong lần sửa đổi trước đây

CFR (Cost & Freight)

Cost and Freight CFR named port of destination Incoterms® 2010 — Điều kiện giao hàng này chỉ được sử dụng cho vận tải đường biển hoặc vận tải đường thủy nội địa.

CIF (Cost Insurance & Freight)

Cost Insurance and Freight CIF named port of destination Incoterms® 2010 — Điều kiện giao hàng này chỉ được sử dụng cho vận tải đường biển hoặc vận tải đường thủy nội địa.